chelmiec.pl
 • image01

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image02

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image03

  CZYNNE OD 6:00 do 22:00

 • image04

  ZAPRASZAMY!

 • image05

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image06

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image07

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www


Wstęp deklaracji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.basen.chelmiec.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

tel. 18 548 02 27

e-mail: zgkim@chelmiec.pl

Adres korespondencyjny: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona www jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 

Strona www jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie www informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Chełmiec
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji publicznej. 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia, skany) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu dokłada starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronie www.

Ułatwienia na stronie www

Strony www posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Maria Zawiślan
e-mail: zgkim@chelmiec.pl
Telefon: 18 548 02 28

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcuc znajduje się przy ul. Papieskiej 2 i jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.