chelmiec.pl
 • image01

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image02

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image03

  CZYNNE OD 6:00 do 22:00

 • image04

  ZAPRASZAMY!

 • image05

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image06

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image07

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Właścicielem Aqua Centrum Chełmiec zwanego w dalszej części Pływalnią jest Gmina Chełmiec a jej dierżawcą Kopalnia Surowców Skalnych „KLĘCZANY” Sp. z o.o. 33-394 Klęczany 176 zwana dalej Spółką.
 2. Pływalnia czynna jest codziennie w godz. 600 – 2200.
 3. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej. Za zapoznanie się z regulaminem i instrukcjami uczestników grup odpowiedzialny jest opiekun lub kierownik grupy.
 4. Osoby przebywające na terenie Pływalni a w szczególności na hali basenowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Pływalni mogą być usunięte z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowaniu się ogłaszanym komunikatom.
 6. Pływalnia posiada monitoring w celu dodatkowego zabezpieczenia.
 7. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności osób korzystających z usług Pływalni.
 8. Nagrania monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób niestosujących się do zapisów Regulaminów obowiązujących w obiekcie.
 9. Obiekt Pływalni podzielony jest na strefy:
  • basen pływacki
  • basen rekreacyjny
  • zjeżdżalnia
  • brodzik dla dzieci
  • wanna z hydromasażem
  • jacuzzi
  • strefa saun
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
  • wnoszenia do hali basenowej żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych
  • wprowadzania i przebywania zwierząt.
  • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych rzeczy niebezpiecznych
 11. Organizator pobytu grupy osób ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
 12. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Pływalni posiadają wymagane atesty i zapewniają, przy zgodnym ze stosownymi instrukcjami użytkowania, bezpieczne z nich korzystanie.
 13. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez pisemnej zgody właściciela obiektu.
 14. Nagrywanie filmów oraz fotografowanie do celów komercyjnych w obiekcie jest możliwe po uzyskaniu zgody zarządzającego obiektem, a w przypadku przebywania osób na hali basenowej, także po uzyskaniu ich zgody.
 15. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia z użytkowania całości lub części urządzeń.
 16. Wszelkie zdarzenia, wnioski i uwagi należy zgłaszać osobie zarządzającej obiektem.
 17. Do korzystania z Pływalni uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni sposób odpłatności i posiadają transponder /chip elektroniczny/.
 18. Bilet bez limitu czasu upoważnia do jednokrotnego wejścia na Pływalnię i korzystania z atrakcji, dostępnych w ramach wykupionego biletu. Przekroczenie bramki wyjściowej przy kasie, równoznaczne jest z unieważnieniem biletu.
 19. W rozliczeniu pobytu na Pływalni decyduje czas wejścia i powrotu przez bramki przy kasach tj. odczytu transpondera. Rozliczenie i naliczenie opłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik.
 20. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, pozostawione lub skradzione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty, oraz za nie zapoznanie się użytkownika z niniejszym regulaminem, oraz instrukcjami użytkowania saun, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
 21. Przed wejściem  do szatni obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (klapki, drewniaki) obuwie należy włożyć do worka foliowego i schować w szafce ubraniowej.
 22. Każdy użytkownik Pływalni ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub innych pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla użytkowników obiektu.
 23. W przypadku zanieczyszczenia wody na pływalni przez osoby korzystające z basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, jacuzzi, zjeżdżalni,brodzika dla dzieci, będą one zobowiązane zapłacić za wymianę wody kwotę w wysokości:
  • w basenie sportowym 12 000 zł
  • w basenie rekreacyjnym 6 000 zł
  • w jacuzzi 1 000 zł
  • w brodziku dla dzieci 1 000 zł
  • w zjeżdżalni 1 000 zł
 24. Właściciel obiektu może dochodzić na drodze postępowania cywilnego zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z wymianą wody i utraconymi korzyściami, spowodowanymi wyłączeniem z użytkowania poszczególnych stref.
 25. Zabrania się korzystania w niecce pływackiej 25m z dmuchanych akcesoriów pływackich, np. materacy, siedzisk, kół dmuchanych, rękawków itp.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Pływalni należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i atrakcji basenowych, jak również bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu.
 2. Nad bezpieczeństwem użytkowników obiektu czuwa ratownik.
 3. W szatniach, pod prysznicami, wokół niecki basenu, saunach, przy wannach jacuzzi, zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na Pływalni muszą podporządkować się poleceniom i sygnałom ostrzegawczym wydawanym przez ratowników, a w razie potrzeby natychmiast wyjść z wody.
 5. W przypadku grup zorganizowanych na każde 15 osób z grupy jeden opiekun (osoba dorosła), sprawuje opiekę na grupą i jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Powyższe nie dotyczy grup szkolnych uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego, które mogą liczyć nie więcej niż 26 uczniów, dla których to zasady uczestnictwa zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 6. Opiekun grupy zobowiązany jest zgłosić wejście uczestników dyżurnemu ratownikowi w celu ustalenia zasad korzystania z hali basenowej przez grupę oraz sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
 7. Zgłoszenie wejścia dyżurnemu ratownikowi następuje ustnie i pisemnie poprzez wręczenie wypełnionego formularza zgłoszenia wejścia, który jest do pobrania w kasie pływalni lub na stronie internetowej Aqua Centrum Chełmiec.
 8. Zajęcia nauki pływania mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania, ratowników oraz opiekunów grup.
 9. Zajęcia specjalistyczne mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów odpowiedniej specjalności i ratowników, a w przypadku grup - dodatkowo opiekunów grup, w ilości nie mniej niż jeden opiekun na 15 uczestników grupy.
 10. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy i czepek: strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe nie dłuższe niż do połowy uda, nie posiadające kieszeni, guzików, zamków, wstawek metalowych lub plastikowych mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.
 11. Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania w hali basenowej w oznakowanym stroju.
 12. Na pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
 13. Dzieci przed ukończeniem 3-go roku życia mogą przebywać wyłącznie w brodziku dla dzieci.
 14. Dzieci noszące pieluchy mogą przebywać wyłącznie w brodziku dla dzieci i powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 15. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem na halę pływalni do umycia mydłem całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
 16. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdującej się przy stanowisku startowym oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej lub poleceń obsługi.
 17. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.
 18. W czasie zawodów, imprez pływackich itp. organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu i odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.
 19. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające uprawnień trenera pływania lub instruktora pływania.
 20. Podczas kąpieli ogólnodostępnej zabrania się korzystania z: monopłetwy, aparatów do nurkowania lub innego sprzętu specjalistycznego. Korzystanie z w/w sprzętu jest możliwe po uzgodnieni rezerwacji toru lub basenu oraz okazaniu uprawnień do korzystania z danego sprzętu i ważności jego legalizacji.
 21. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na Pływalni, przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody Dyrektora ZGKiM oraz zawarcia umowy regulującej zasady prowadzenia zajęć.
 22. Zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim na halę basenową.
 23. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzek basenu.
 24. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • uszkadzania/niszczenia oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
  • biegania po plażach otaczających niecki
  • przytapiania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu
  • wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne
  • używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów
  • konsumpcji produktów żywnościowych
  • wnoszenia ostrych przedmiotów, szklanych naczyń i opakowań
  • wrzucania do wody wszelkich przedmiotów
  • skakania do wody z murków, balustrad, wanien jacuzzi czy innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”
  • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z regulaminem i instrukcjami
  • niszczenia wyposażenia
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
  • wkładania części ciała do otworów znajdujących się wewnątrz niecek z wodą oraz jacuzzi, służących do nacieków i masażów wodnych
  • używania mydła i innych środków chemicznych
  • zanieczyszczania wody basenowej
  • wszczynania fałszywych alarmów
  • wchodzenia do wody i korzystania z atrakcji wodnych bez obecności ratownika
  • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
  • sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających
 25. Na hali basenowej obowiązuję sygnalizacja alarmowa:
  • jeden krótki gwizdek – UWAGA !
  • jeden długi gwizdek – koniec zajęć, wyjście z wody
  • seria krótkich gwizdków – ALARM, natychmiast opuścić nieckę, ewakuacja
 26. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, na zjeżdżalniach obowiązuje zakaz zjazdu w okularach, z okularami do pływania, korekcyjnymi, biżuterią, sprzętem pływackim oraz wszelkimi innymi akcesoriami.
 27. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczka, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
 28. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.
 29. Dzieci przed ukończeniem 10-go roku życia mogą przebywać na terenie hali basenowej tylko i wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 30. W wannie z hydromasażem może przebywać maksymalnie 6 osób, w jacuzzi może przebywać maksymalnie 5 osób.
 31. Podczas korzystania z wanny z hydromasażem oraz jacuzzi zabrania się:
  • wchodzenia i wychodzenia w miejscu innym niż do tego przystosowanym i przeznaczonym
  • skakania do wanny
  • zanurzania głowy pod wodę
  • wylewania wody z wanny
  • zanieczyszczania wody
  • zakłócania spokoju innych użytkowników
  • zachowania uznawanego za nieobyczajne, nieprzyzwoite lub obraźliwe
 32. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny z hydromasażem oraz jacuzzi zachować szczególną ostrożność.
 33. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
 34. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Pływalni są zobowiązane podporządkować się nakazom ratownika pełniącego dyżur.
 35. Telefony alarmowe:
  • Policja - 997
  • Pogotowie Ratunkowe - 999
  • Straż Pożarna - 998
  • Numer alarmowy – 112

III. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

Na zjeżdżalniach obowiązuje następująca sygnalizacja:

 • kolor zielony - wolny zjazd
 • kolor czerwony - zakaz zjazdu
 1. Zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała.
 2. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony.
 4. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 5. Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu rurą.
 6. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
  • spokojnie wejść na odcinek startowy,
  • schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek, zająć właściwą pozycję (położyć się w rurze na plecach głową w kierunku pomostu startowego – nogami w kierunku jazdy),
  • lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka, zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
  • przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak by w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia,
  • po wpadnięciu do lądowiska (rynny hamowniczej) natychmiast je opuścić,
  • wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.
 7. Start i zjazd następuje wyłącznie w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 9. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
 10. Dzieci do lat 8 mogą korzystać ze zjeżdżalni pod nadzorem rodziców, opiekunów prawnych.
 11. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
 12. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogą sprowadzić na samego użytkownika lub innych użytkowników niebezpieczeństwo odniesienia urazów ciała lub utraty życia.
 13. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratownika.
 14. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu obiektu oraz instrukcji będą proszone o opuszczenie zjeżdżalni, a także terenu obiektu.
 15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji pełnią ratownicy.

ZABRANIA SIĘ:

 1. Użytkowania zjeżdżalni w przypadku zauważonych przez użytkownika uszkodzeń zabezpieczeń sygnalizacji świetnej, konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych niesprawności technicznych.
 2. Korzystania ze zjeżdżalni bez dopływu wody.
 3. Zjeżdżania w grupach.
 4. Zjeżdżania w pozycji innej niż leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy.
 5. Wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszania prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub głową naprzód.
 6. Biegania i popychania się na podeście startowym i schodach.
 7. Wchodzenia do rury zjazdowej pod prąd do góry od strony lądowiska.
 8. Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny.

IV. REGULAMIN STREFY SAUN

 1. Strefa Saun jest integralną częścią Basenów Pływalni i podlega zapisom Regulaminu Ogólnego.
 2. Każda osoba ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
 3. W strefie saun obowiązuje strefa ciszy.
 4. W strefie saun nie ma strefy nagości. Klientów obowiązuje użycie specjalnej zapaski, ręcznika lub stroju kąpielowego.
 5. Strefa Saun i składa się z:
  • Sauna Fińska
  • Łaźna Parowa
  • Leżanki
  • Natryski
  • Kubeł z zimną wodą
  • Basenu z zimną wodą
 6. Zarządzający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności całości lub części strefy Saun.
 7. Korzystanie z Saun i basenów schładzających przez osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne jest dozwolone wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów grupy.
 8. Rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie grupy zobowiązani są do egzekwowania od podopiecznych przestrzegania regulaminu
  i zasad obowiązujących w strefie Saun.
 9. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem i osuszyć.
 10. W saunach należy siedzieć na ręczniku tak, aby ciało nie miało kontaktu z siedziskiem i oparciem.
 11. Podczas seansu w saunie zabrania się:
  1. Wnoszenia przedmiotów
  2. Wchodzenia w biżuterii
  3. Wnoszenia napojów alkoholowych i innych substancji o podobnym oddziaływaniu
  4. Wnoszenia i spożywania środków spożywczych
  5. Dotykania urządzeń grzewczych i wyposażenia technicznego saun
  6. Wchodzenia do sauny w obuwiu
  7. Przebywania w saunie pojedynczo
  8. Niszczenia wyposażenia saun
  9. Korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
  10. Zakłócania spokoju innych użytkowników saun
  11. Zachowania uznawanego za nieobyczajne, nieprzyzwoite lub obraźliwe
 12. Z saun i basenów schładzających mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 13. PRZECIWWSKAZANIA - nie zaleca się korzystania z saun osobom:
  • Schorzenia układu krążeniowo – oddechowego,
  • Schorzenia układu nerwowego np. epilepsja, stany psychotyczne, klaustrofobia,
  • Chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
  • Chorym na tarczycę, ostre stany reumatyczne, nowotwory,
  • Ostre infekcje i stany astmatyczne,
  • Przewlekłe schorzenia takie jak gruźlica, choroby nerek czy wątroby,
  • Z gorączką,
  • Kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży oraz karmiącym piersią,
  • Ostrymi stanami zapalnymi skóry, otwartymi ranami skóry,
  • Głęboki stres,
  • Po spożyciu alkoholu oraz środków odurzających.
 14. PRZECIWWSKAZANIA - nie zaleca się korzystania z basenów schładzających osobom:
  • Chorym na tarczycę,
  • Chorym na nerki.
 15. Po seansie w saunie zalecany jest odpoczynek.
 16. W łaźni parowej należy siadać bezpośrednio na siedziskach, uprzednio spłukując je zimną wodą.
 17. W przypadku wątpliwości związanych z korzystaniem z saun należy skonsultować się z lekarzem.
 18. W przypadku złego samopoczucia lub pogorszenia stanu zdrowia, należy bezzwłocznie przerwać pobyt w saunie i wezwać pomoc.
 19. Użytkownicy korzystają z sauny oraz basenów schładzających na własną odpowiedzialność.
 20. Podczas korzystania z basenu do schładzania zabrania się:
  • Wchodzenia i wychodzenia w miejscu innym niż do tego przystosowanym i przeznaczonym,
  • Skakania do wanny,
  • Zanurzania głowy pod wodę,
  • Wylewania wody z wanny,
  • Siadania na obrzeżu wanny,
  • Zanieczyszczania wody,
  • Zakłócania spokoju innych użytkowników,
  • Zachowania uznawanego za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 21. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i wychodzenia z basenu do schładzania. Zbyt szybkie skorzystanie z zimnych pryszniców czy basenów schładzających zaraz po skorzystaniu z sauny może doprowadzić do wystąpienia arytmii, niedokrwienia i zawału
  mięśnia sercowego.
 22. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w skutek niestosowania się do Regulaminów, zaleceń pracowników,
  oraz za zdarzenia związane ze złym stanem zdrowia Gości.
 23. Osoby niestosujące się do zapisów Regulaminu, swoim zachowaniem zagrażające innym użytkownikom oraz niereagujące na polecenia
  Ratownika Wodnego pełniącego dyżur mogą otrzymać zakaz korzystania ze strefy Saun lub mogą być usunięte z obiektu.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Wejście na teren pływalni jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad zapisanych w Regulaminie Pływalni.

Życzymy miłego pobytu.